TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave - direktora društva TD BAŠKA d.o.o.

Objavljeno: 03.02.2023

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje člana uprave – direktora društva

TD BAŠKA d.o.o.

 

 1. Na ovaj javni natječaj za izbor i imenovanje člana uprave TD BAŠKA d.o.o. mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 1. Kandidati za člana uprave moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • da su završili najmanje sveučilišni diplomski studij društvenog smjera, čijim su završetkom stekli visoku stručnu spremu,
 • da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
 • da ispunjavaju uvjete propisane člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Zakona o sprječavanju sukoba interesa,
 • da se protiv istih ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti
 • da se kao fizička osoba ne bave poslovima iz predmeta poslovanja TD BAŠKA d.o.o. odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član ili član uprave ili član nadzornog odbora,
 • da imaju hrvatsko državljanstvo ili da je državljanin zemlje Europske unije.

 

 1. Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • vlastoručno potpisanu prijavu,
 • presliku osobne iskaznice,
 • u slučaju da kandidat nije državljanin RH, već državljanin druge države članice Europske unije, mora dostaviti dokaz o državljanstvu preveden na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču,
 • životopis na hrvatskom jeziku
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome), a ako se radi o stranoj diplomi i ovjereni prijevod iste uz dokaz o nostrifikaciji (priznavanju) diplome od strane nadležnog tijela RH
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djelo koje se progoni po službenoj dužnosti ne starije od 30 dana,
 • potvrda HZMO o radnom stažu,
 • program rada i razvoja društva na hrvatskom jeziku.

 

 1. Uprava društva imenuje se na neodređeno vrijeme do opoziva te će se s izabranim članom uprave sklopiti odgovarajući ugovor o radu.

 

 1. Opoziv iz uprave društva opravdani je razlog za raskid ugovora o radu uprave i prestanak radnog odnosa s danom donošenja odluke o opozivu.

 

 1. Vjerodostojnost isprava i potpunost natječajne dokumentacije za izbor člana uprave – direktora društva i razgovor sa kandidatima  u svrhu provjere njihova znanja i sposobnosti te projekcijom planiranih aktivnosti s ciljem unaprjeđenja poslovanja društva provest će povjerenstvo koje u tu svrhu imenuje skupština društva, a isto će skupštini dostaviti izvješće o primljenim prijavama radi donošenja odluke o izboru i imenovanju člana uprave. Povjerenstvo samostalno odlučuje da sa kandidatima ili nekim od njih obavi više razgovora u navedenu svrhu.

 

 1. Prijave na natječaj moraju biti zaprimljene u sjedištu TD BAŠKA d.o.o. najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

 1. Prijave primljene nakon roka iz točke 7. ovog natječaja ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 1. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom Prijava na natječaj za člana uprave – direktora TD BAŠKA d.o.o. NE OTVARATI, na adresu društva Baška, Palada 88, preporučenom pošiljkom ili osobno u prijemnu kancelariju društva.

 

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba invaliditetom dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to svoje pravo i dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze  kojima dokazuje svoj status koji mu daje pravo prednosti.

 

 1. TD BAŠKA d.o.o. ovlaštena je ovaj natječaj poništiti u svako doba i/ili ne usvojiti niti jednu primljenu prijavu bez navođenja posebnog obrazloženja te zbog toga nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

 

 1. Ovaj natječaj objavit će se na mrežnim stranicama društva.

 

 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

 

 

 

U Baški, dana 03. veljače 2023. godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana  uprave - direktora društva TD BAŠKA d.o.o. pdf

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana  uprave - direktora društva TD BAŠKA d.o.o. word

 

 

 

Ostale novosti:
Obavijest korisnicima usluga u luci
Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa
JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave - direktora društva TD BAŠKA d.o.o.
Obavijest - radno vrijeme na dan 31.10.2022.
Obavijest _ prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Tražilica pokojnika i raspored ispraćaja
Obavijest - sezonsko uređenje prometa
Obavijest - prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Jesen u Baški
Obavijest o plaćanju parkiranja PayDo aplikacijom
Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa
Obavijest o pokretanju postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta
Održavanje groblja
Nova vrata na groblju Baška
Izrada i popravak suhozida
košnja i krčenje terena
Blagdan Svih svetih
Uređenje površine zelenila kod DVD Baška
Groblje Draga Bašćanska - sadnja stabala
Drvored i živica uz hotel Atrium u Baški
Ljetnice na jav. površinama Baške - 1. dio
Ljetnice na jav. površinama Baške - 2. dio
"Suhi vrt" kod sidra 1 u Baški
Svi sveti - Baška - fotogalerija
Svi sveti - Batomalj - fotogalerija
Svi sveti - Draga Bašćanska - fotogalerija
Svi sveti - Jurandvor - fotogalerija
Hortikulturna obnova trokuta uz stubište Ul. kralja Zvonimira i Palade
Koševi izgubljeno-nađeno na grobljima
Sanacija unutrašnjosti crkve sv. Nikole u Batomlju
Klupice u Parku Marjan
Postavljena je ograda u Ribarskoj ulici
Briga o uređenju groblja.
Prenamjena vrata iz crkve sv. Lucije
Pranje šetališta u Ulici Emila Geistlicha
Potok u Jurandvoru
Luka u Baški
Zavičajni muzej u Baški
Fotografije površina zelenila
Redovno održavanje ograda na području Općine Baška
Obnavljanje autobusne stanice u D. Bašćanskoj
Nastavak uređenja groblja Baška - Sv. Ivan
Uređenje dječjeg igrališta Batomalj
Hortikulturno uređ. oko spomenika
Uređenje dječjeg igrališta u Dragi Bašćanskoj
"Čovjek - ključ uspjeha u turizmu" - Dalibor Dorčić
Novogodišnje ukrašavanje općine Baška
Groblja općine Baška istaknuta na konferenciji o grobljima u Puli
Nastavak uređenja operativnog dijela luke Baška
Zamjena rampe na šetalištu Emila Geistlicha
Nova dizalica u luci
Hortikulturno uređenje groblja u Baški
Uređenje groblja za blagdan Svih svetih
Projekt obnove groblja Općine Baška predstavljen u Bruxellesu
Sudjelovanje na Adriatic Cemetery Days u Dubrovniku
Novogodišnje ukrašavanje Baške
Adventski vijenac u Baški
Otočna rožica - treće mjesto u kategoriji najuređenijih javnih površina
Popravak planinskog puta i izrada suhozida
Rekonstrukcija zelene površine u ul. Gorinka
Saniranje korijena crnike u Ulici kralja Zvonimira
Panoramski prozor Sv. Ivan
Novi tuš na Bašćanskoj plaži
Čišćenje oborinske šahte
Novi pješački prijelaz u Baški
Košnja i održavanje biciklističke i poučne staze
Krčenje terena ispred crkve Sv. Elizabete
Uređenje ukopnog grobnog mjesta
Sanacije oborinske odvodnje u Ulici kralja Zvonimira
Sadnja sablašica oleandera - Gorinka i
Sadnja proljetnica u 2016. godini
Uređenje groblja Batomalj
Poziv na dostavu ponude
SRC Zablaće
Centralin - centralni dio plaže
RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: